Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 355 )

Art. 15.

: De Prrefident heeft echter de macht, en zal desnoods verplicht zyn, om, wanneer hem, het zy buiten de Vacantiën, in den tyd tusfchen de gewoone Vergaderingen, het zy in de Vacantie, eenige zaaken mogten voorkomen, welke fpoed vereischten, en byzonderlyk wanneer het aankomt op de handhvaing der Crimineele Juftitie, te beleggen buitengewoone Vergaderingen op zoodanigen tyd, uur en plaats, binnen de refidentie, als hy gefchikt oordeelt.

Art. 16.

Ten einde hier in niet worde verzuimd, zal hy nimmer, het zy in, het zy buiten, de Vacantiën , mogen vernagten buiten de plaats van de Refidentie der Rechtbank , zonder noodzaaklyke redenen ; en zal in dat geval moeten zorgen , dat zyn Post door den laatstafgetreden Praefident kan worden waargenomen. Ook moet hy zorg dragen , dat men altyd kan weten waar hy te vinden zy.

Art. 17.

Alle de Leden, midsgaders de Secretaris, voor zoo verre zy zich in de plaats der Refidentie van de Rechtbank hebben bevonden, ten tyde dat hen het beleggen van zoodanige Vergadering is kennelyk geworden, zyn verplicht dezelve by te woonen , ten zy door den Praefident daar van, op hun verzoek om behoorlyke redenen, wordende ontfiagen.

Art. 18.

Alle Comparitiën, Verhooren, en andere diergelyke zaaken , tot de werkzaamheden van Commisfarisfen behoorende, worden zoo veel mooglyk waargenomen buiten die tyden, waarop de Rechtbank vergaderd is,

Z 3 Art.

Wanneer door den Prafident huitengewoone Vergaderingente beleggen.

Voorzorg tegen verzuim hier omtrent,

Verplichting om dezelve by te woonen.

Comparitiën , Verhoeren enz. te houden buiten dea tyd

Sluiten