Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( m )

• Én dat, voor zoo verre ik mogt vernemen zoodanige Giften, Gaven of Gefchenken, by myne Huisvrouw of KmV deren te zyn aangenomen of ontvangen, " ik de waarde daar van oprechtelyk zal £ begrooten en uitkeeren ten behoeve van de Armen."

Art. 30.

De Vierfchaar kan den aangeftelden Secreuaris teil allen tyde wederom afttellen.

Art. 31.

Zoo lan* 'ef geelt Secretaris of wanneer dezelve afwezig is, wordt deszelfs Post waargenomen . door een van de Ledefl, daartoe bv de Vierfchaar te benoemen, doch waartóe de Prrefident niet verkiesbaar is.

Art. 32.

De Vierfchaar gcconftituëerd , Zynde ftaat de Agent van Juftitie, als Aanklager, tot dezelve in een evengelykc betrekking, als de Pt"' cureur Generaal tot de Departementaale trerechtshoven h en ligt ten dien opzigte .ondei dezelfde verpligtingeri

Art. 33. *

' De wyzé va nProcedeeren is dezelfde als b} de Departementaale Gerechtshoven in Cnmi neele zaaken, waar van zy ter eerfter ïuitan tie van den beginne af kennis nemen, tut gezonderd het geen by deeze Inftruétie uitdruk kelyk nader zal worden bepaald*

Art. 34.

De Agent van juftitie is verpligt tertion aan de Vierfchaar Request inteleveren, me Overlegging van het Decreet van belchuld gingj van zyne ingewonnen berigcen .en be

j. 30. Af*

ftelling.

§. 31. Des

noods fungeert een det Leden als Secretaris.

S- 32- Se*

trekking van den Agent, tot de Vierfchaar,

J. 33- Wy-

■ ze yan Pro-

■ cedeer en.

1 %. 34 Re= t quest door

- den Agent

- inteleveren,

Sluiten