Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaarsokken, january, 1797., 33

field aan noodlottige verwarringen in de alge meene Directie van 's Lands gewigtige belangens, mitsgaders aan de rampzalige gevolgen, die daar uit noodwendig zouden voortfpmiten , Dat wy verder hebben overwogen , dat het zoude kunnen gebeuren, dat zommigen van onze Medeburgers niet alleenlyk in de form van het jegenswoordtg Provinciaal beftuur veranderingen zullen begeeren, en alzoo zullen vermeenen in deszelfs voortduuring op den thans plaats hebbende voet niet te konnen inftemmen, maar bovendien zullen verlangen, dat de perfoonen. die het intermediair Beftuur thans compofeeren, door anderen worden vervangen, oi eindelyk, dat welde form van Regeering, zo als dezelve thans beftaat, tot de daarftelling eener algemeene Lands Conftituue in deeze Provincie wordt gecontinueerd, maar dat echter eene nieuwe keuze van Leden om hetzelve Intermediair Beftuur uitoeffenen, zoude behooren te gefchieden.

Dat het aan ons ten dien opzigte vry bedenkelyk is voorgekomen , of by het voorfchreeve Reglement en de alteratien en -Ampliatien van dien, in de voorfchreeve Publicatie van ia February vervat, het welk door het Volk van Holland aangenomen is en waar op wy tot onze func* tien verkooren zyn , mitsgaders dezelve hebben aanvaart, het Volk van Holland zich wel nebbe voorbehouden, om, .althans in het laatst gemelde geval, door het doen van eene nieuwe keuze, eene verandering in de fungeerende Leden van hit Intermediair Beftuur te maaken voor het tydftip der daarftelling van een? algemeene Lands Conftitutie; maar dat wy echter geenzins verlangen, om in de posten, waar toe wy door de vrye keuze onzer Medeburgeren geroepen zyn, en die wy in dit hagchelyk tydsgewricht veel al met opoflwring van onze perfoneele geaoegens, en huisfc'lyke bezigheden, ter gehoorzaming aan den wil van onze Committenten, en ter kwyticg van onzen C dier •

'S GRAVEN HAGE.

Publ.betreffende het Prov. Beftuur van Holland. .

Sluiten