is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Twee en dertigste deel. MDCCXCVII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'JAARBOEKEN, february, 1707. $7

zer Provincie in het algemeen, en van elk Burger en Inwooner derzei ve in het byzonder te waaken, deezen regel in het oog houdende, de Wet voortoomende in het eerde Boek, Tit, I. Art. IV» van 'sLands Ordonnantie, wararby, op gronden van Affiniteit en £waagerfcbap, de Huwelyken met Bloed verwan ren of Maagen van overleedene Echtgenooten zyn verbooden, daar rneede geheel en al bevinden te ftryden, en derhalven noodzaakelyk oordeelen dezelve te moeten veranderen en altereeren.

Dat Wy, na gehoord te hebben een daar toe betrekkelyk Rapport eener perlbneele Commisfie, in overweeging genoomen hebbende, dat zodanige Affiniteit in geenen deele als Bloed ver wantfchap kan worden befchouwd , dat zelfs de Mofaifcbe Wet, waar op dit are. in 'sLands Ordonnantie verkeerdelyk gegrond was , in geenen dee|e het Huwelyk van eenen Man met zyner overledenen Vrouwen Zuster verbiedt, maar wel het Verbod behelst van twee Zusters te gelfk in Huw-lyk te hebben; ja dat geene Goddelyke Wet, noch de Wet der Natunr, tegen zulk eene Echtverbintenis eenig gegrond Verbod' opleevert ; mitsgaders dat dkrgetyke Huwelyken meermaalen in nabuunge Gewesten en Landen, zoo binnen als buiten de Bataaffcbe Republiek geleegen, zyn en nog woriden toegeftaan, veel al echter by byzondere dispenftie of vergunning. Al verder in aanmerking neemende, het belang en genoegen van zodanigen enzer Medebtjrgeren , die vermeenen dat hunne welvaart aan dergelyk een Huwdyk verknocht is, en dat daar door niemand in zyne Rechten gefioord, noch het algemeene welz n en orde der Maatfchappy zoude kunnen worden verhindert; Eirjcelykoverwegende,dat ir eene vryeMaatfchappy alle Menfchen gelyk zyn voor de Wet, en by gevolg geene Vergunningen «mogen gorden toegeftaan aan den eenen, dewelke m gelyke gevallen aan anderen zouden kunnen geweigerd worden.

G Zoo

Leeuwarden.

Publ. rakende de Hu» welyken.