Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 NIEUWE NEDERLANDSCHE

LeeU"

warden.

Reg,Re-

glement voor Leeuwarden,

eerfte maandag in ieder maand vergaderen, aldaar alle de voor (tellen, welke hen, door hunne Medeburgers, uit de onderfcheidene Wyken worden mede gegeeven, behandelen, dezelve beoordeelen, en by de eerstkomende Grondvergadering, zoo dezelve zaaken bevat van wezenlyk algemeen belang, mede ter beoordeeling, goed, of afkeuring hunne"- Medeburgers brengen.

IV Tot dien einde is het nodig, dat het voorftel zaaken bevat van wezentlyk algemeen belang, en door deszelfs voorfteller of voorftellers verteekend is.

V Indien een voordel by de onderfcheidene Wyken wordt goedgekeurd, zullen de Gecommitteerden daarvan, in de eerstkoomende Vergadering, behoorlyk fchriftelyk geblyk moeten toonenj; insgelyks zal zulks moeten gefchieden, wanneer het zelve wordt afgekeurd.

VI. Zodanig voorllei by de meerderheid der Grondvergaderingen goedgekeurd zynde , zal de Vergadering van Gecommitteerden daarvan kennisfe geeven aan den Raad der Gemeente, en, zoo het zelve Stads zaaken betreft , dezelve uit naam der Stemgerechtigde Burgeren verzoeken, daar van zodanig een gebruik * te maaken , als de begeerte der Burgeren nodig en nuttig oordeelt: zoo evenwel de Raad der Gemeente eenige zwaarigheid over het gedaane verzoek maakte, zal dezelve zich, daaromtrent, aan de Gecommitteerden moeten vervoegen, welke zullen oordeelen, of men de Grondvergaderingen daar over weder zal oproepen , of by het reeds genomen beftuit derzelve perfifteeren, en, zoo het zelve zaaken bevat, welke zich verder dan het Bewind der Stad toelaaten, uitltrekken, zullen de Gecommitteerden, zich, namens de Stemgerechte Burgeren van Leeuwarden , daar behoorlyk vervoegen, aan wien het Beftier van dezelve is toevertrouwd.

VII. De Gecommitteerden door den Raad der Gemeente geraadpleegd wordende, zullen aan dezel»

Sluiten