Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Juny, mi' 5*9

fungeeren. De afgetreden Leden zyn niet weder verkiesbaar , dan na verloop van twee jaa ren, na dat zy afgetreden zyn.

585. In geval van vacaturen , worden de opengevallen plaatzen, op de gewoone wyze vervuld door het zelfde Diftrict, dat het voorig Lid benoemd hadt, doch niet dan op den ge. woonen tyd der jaarlykfche verkiezingen.

586. Indien zy, welker plaatzen zyn opensevalien , nog langer hadden moeren fungeeren, vervullen de nieuwaankomende den tyd der zitting van hunne voorgangers; -in welk geval deze verkiezing aan de nieuw - gekozenen, wanneer zy afgaan, toegerekend zal worden, als of dezelven voor volle drie jaaren waren aangefteld.

587. Wanneer het getal der openvallende plaatzen meer dan één fesde des geheels bedraagt, zullen dezelve binnen twee maanden vervuld moeten worden; in welk geval de tyd der zitting van minder dan één jaar aan den nieuw-gekozenen niet wordt toegerekend^ maar zodanige buirengewoone verkiezing gehouden, als vervangende de gewooüe, dewelke op den eerstkomenden vasten verkiezingstyd zoude heb"ben moetea gefchieden.

5^8. De oproeping der Grondvergadèr.ingen, ter beuoeming van Kiezers, om Leden in een Departementaal Beftuur te verkiezen, gefchiedt, op last van het zelve, door de beftuuren der plaateen, alwaar de Grondvergaderingen daar toe moeten byéénkomen.

589. De Departementale Beftuuren hebben de aanftelling van de Ministers, Ambtenaaren en Bedienden, die zy tot uitvoering van de hun toebetrouwde Nationale Adminiftratie noodig hebbeu. Het Wetgevend Ligchaam bepaalt, op voorftel van die Beftuuren , derzelver getal en Tractementen.

590. De Leden der Departementale Beftuuren

Kk 4 heb'

'sGra-

VENHA3E.

OntwerpvanConftitutie,

Sluiten