Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

554

N. bond t

Holland van 't jaar 1664; ook geloof ik niet, dat ieffiancï twijfelen kan, of volgends 't zelfde Plakaat word ook de vrouw verboden , haars overleden mans broeders of zusters zoon te trouwen; alhoewel zulks in de woorden van het Plakaat niet uitgedrukt word. De twijfelingen , die nu nog overig fclnjucn te wezen, zijn de drie volgende. ■ ïi Óf het geoorloofd is aan den man , om de weduwe vnn zijnen Oom van moeders kant . te trouwen ? zie de voorgemelde §.

U. Of het den man geoorloofd is, te trouwen de weduwe van den oom van vaders kant zijner overledene vrouw? of de weduwe des ooms van moeders kant? of de moeic van zijne overledene vrouw ? Wij hebben in de voorgemelde §. ook twee voorbeelden van zulke Huwelijken van 't jaar 1644 en .1697 bijgebragt , maar die op bijzondere gunst en dispenfatie der Staaten toegelaaten zijn.

111. üe derde twijfeling, mijns oordeels, is, of men een Huwelijk mag aangaan met de weduwe des broeders van de overledene vrouw ? Ik weet, dat alle Rechtsgeleerden voor dit Huwelijk fpreken, maar de redenen, die ik.bijgebragt heb, indien ik mij niet bedriege , . bewijzen, dat dit foort van Huwelijk niet alleen onder de twijfelagtige te lellen is, maar ook dat men , uit de Analogie Van Vllollandsch Recht , de uitfpraak doen moet tegen deszelfs geoorloofdheid, zo wel als der overigen,, die hier opgenoemd zijn; en dat men in dezelve, zullen zij wettig voltrokken werden, een bijzonder verlof of dispenfatie der Staaten nodig heeft."

Nico 1,ai bondt, ',Med. Doet. , Disfertatio de Cortice GeoilVaese Surinamenfis; cf Verhandeling over de Juist der Surinaamfche Geoffrcea, met een Plaat. Te Leijden, bij A. en J. Honkoop. 1788. De Prijs is f :-i8-:

Het is zeer aangenaam, voor den beminnaar der Kruidkunde , wanneer van tijd tot 'tijd dit rijk door ontdekkingen vermeerderd wordt, maar nog oneindig aangenaamer" is het , wanneer daar bij ook aanmerkelijke geneeskunéi^e vermogens" door deze ontdekkingen worden aan dêti Óag gebragt. — Zoodanig eene is zeker dié der Bgs't v.m lAe Gtoffrcea Surinamenfis, over welke de Hecr'iiONDï eerie Verhandeling gegeven heeft, bij wijze éréircr Academifche dn'ertatie, doch die nu, met een .veranderden tijtel, het licht ziet.

Sluiten