Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Ï9 ) :kl . ... ...

werking van dat Odroy , maar ook zelve een facturn tacitum per ipfïfftma facta, om de Regëeringsform te laaien op den Voet by dat Odroy bepaald,

is geintroducee/rt geworden. .

J Ên het by dat alles meede eene onweederfpreefcelyke zaak is \ dat hun Ed. Groot Mog. by hec Odroy den 6 December 15-88, aan die van Alkmaar vergund, de proemiflen daar toe by het. Requeft van de PraedecelTëuren der Leeden van de meerderheid der gemelde Vroedfchap gebruikt zelve hebben overgenomen , en daar by teffens, op Fundament van de continuatie van het effed van het Odroy van Keyfer Karei den V. de Bëftelling der Regeering voor zo verre het eledive betreft, hebbende gelaaten op dien Voet, by dat Odroy bepaald, alzo alle de daaden uit hoofde van dat fubfiileerend gebruik , zo van de zyde van de Vroedfchappen , de goede Gemeente van dezelve Stad repraefenteerende , als aan de zyde van den Graaf of zynen Stadhouder gepleegd, ten fterkften hebben geconfirmeerd, en geratihabeert. '_

En zoude het niet waarlyk eene' aller ablurlte Helling zyn , om , daar men aan de eene kant de Vroedfchappen der Stad Alkmaar telkens doet voorkomen, als de Reprefentanten van het Volk , daar men met zo veel yver beweerd, dat zeedert den meergemelden overdragt of overeenkómft tulfcheri de Gemeente en de Vroedfchappen dér Stad Alkmaar aangegaan , de magt niet meer by het Volk, maar alleen by de Regeering rendeert, en men zelfs aan de zyde van de Leeden van de meerderheid lig biet ontliet, om wanneer Zyne Hoogheid wel eri te re°< > DY weegen van Argumentatie heeft geremarqueert, dat by aldien het meetgemelde Privilegie van jacoba van Beyeren weederom kon worden ingeroepen, de Magiltraats Beltelling, uit kragte van het zelve, zoude moeten weederkeeren aan de Hoofdlieden en Gildens, aan wien dezelve by dat privilegie was geconcedeert, zulks aan Hóogftde-. zelve ten kwaadlte te duiden niet alleen, maar ook zelven by het meergemelde Berigt hem te doen voorkomen als ymand, welke de Bürgerye onvoorfictelvk zoude willen doen tuflchen byde treeden, en was het mogelyk te efledueeren, dat, dat geen, het welke hoogüdexeUe zoude vreezen met te kunnen behouden, ten minften dan ook aan gemelden Vroedfchap of de meerderheid van dien, niet mogt werden gelaaten, men des niettemin aan de anderen kant , met ernlt zoude willen itaande houden dat de daaden , door die Repralentanten van het Volk gepleegd, niet beitaanbaar zoude zvn,dan, wanneer de Nakomeiingichap van dezelve Repraefentamen byna twee Eeuwen daar na , of fchoon ook even alieen als hunne Prsedecefleuren, om M

Sluiten