is toegevoegd aan uw favorieten.

Bylaag tot de missive van zyn hoogheid omtrent de magistraatsbestelling van Alkmaar [...]. 16 sept. 1785

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(93 )

midsdien het Ocïroy felve in allen gevalle is eenepquele dier genome Refolutie,

En even feker is het meede, dat het Verfoek tot dat Oflroy althans niet eerder is gedaan, dan na het overlyden van Willem den II glorieufergedagteniffe, en dat de dood van dien Prins daar toe heeft gegeeven de aanleidende oorfaak, even foo feer als defelve reden de grond is geweeft, op welken door de verdere Steden gelyke Octroyen in den jaare 1651 zyn verfogt geworden:

Terwyl het alfoo wéinig ter faake en tot de waarheid van de gebeurtenis felve, doen fal, of 'er by de Praemiflen van dat Octroy van den dood van gémelden Vorft is gewag gemaakt, dan niet;

Daar het eene inconteftabele waarheid is» welke door de Leden van de meergemelde meerderheid, foo men vertrouwd, niet fal, of ter goeder trouw kan, worden gedeguifeert, dat, by aldien defelve niet was komen te overlyden, althans dat Octroy door die van Alkmaar nimmer foude zyn verfogt geworden j

En het uit den aart der pmftandigheden niet wel mogelyk was, by de Praemiflen van dat verfoek tot Octroy, van de gemelde Refolutie van den 8 December 1650 gewag te maken. —

Daar, gelyk hier bevoorens is geremarqueert, het felve Requeft in voorraad, en voor dato Van het afrefteeren der felve Refolutie zynde geconéipieert geweeft, dus daar by niet wel van die Refolutie, min nog van den dag op welken die ftond genomen te worden, kon worden mentie gemaakt.

Dan ten blyke dat het felve Oclr,oy (even gelyk alle de andere Oclroyen welke na dato der gemelde Refolutie van den 8 December 165-0 aan de refpective Steden van Holland zyn vergund) haaren waren en eenigen oorfpronk verfchuldigd is aan de toenmalige conjunclure van tyden, en aan de Communie catie van het Rapport door de Gecommitteerdens in het groot Befogne van Holland, tot het neemen onder anderen van defelve Refolutie van den 8 December 1650 ter Vergadering van hun Ed. Gr. Mog. uitgebragt, door Heeren Gedeputeerden der Stad Alkmaar in de Vroedfchap gedaan, fal het genoeg zyn de Leden van de gemelde Vroedfchap te renvoyeeren aan de refpective Refolutien van deVioed-» fchap der gemelde Stad, op aen zi en zG November 165-0 genomen:

Uit de eerfte van welke beide Refolutien cönÜeerd,

Dat de Heet Jacob Schagen Hoogland, oüd Burgemeeller ende Secretaris Schagen rapport gedaan hebbende, onder Eed van fecreteffe, Van het geen by Gecommitteerde Leden uit de Vergadering van de Staaten van Holland en Weftvriesland schRIêtj;-

Z lyH