is toegevoegd aan uw favorieten.

De ruïnen, of Overdenking over de staats-omwentelingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' 9' AFÖRIJZEN EN SAMENZWEERÏNC DÉR DWINGELANDEN.

„ Hoofden des volks! zoo gij de waarheid bezit, „ toont ze ons dan; wij zullen ze met erkentenis ont„ fangen; want wij zoeken haar met verlangen, en „ liet is ons belang haar te vinden:" wij zijn menfehen en kunnen ons bedriegen, maar gij zijt ook menfehen, en even zeer feilbaar. Helpt ons dan in dit doolhof, waarin het menschdom , federt zo veele eeuwen, ronddwaalt; helpt ons om .de begoogcheling van zo veele vooroordeelen en gebrekige hebbelijkheedeq te verdrijven ; bevljjtigt u, met ons, om , in den fchok van zo veele meeningen, die ons geloof betwisten, het eigen en onderfcheiden kenteken der waarheid te ontwikkelen Laat ons op één dag van de zo langduurige twisten der dwaaling een einde maaken ; Iaat ons tusfchen haar cn de waarheid een plegtigen wordeldrijd aandellen. Neemen wij de meenjngen der menfehen van alle natiën in. Laaten wij de algemeene vergadering der volken bijeenroepen ; dat zij zelve rechters zijn in de zaak 'die hun eigen is, en dat, daar er, in den twist van alle delfelen geen verdediger , geen bewijsreden aan de vooroordeelen noch aan de reden ontbreekt, het gevoelen van eene algemeene baarblijkelijkheid eindelijk de algemeene veendragt der geesten en der harten doe gebooren worden.

XX>3<X>C<>Ot><XxXXXXX>0<XXX>C<><><>0<XXX»3<X><XXXX><>i:

NEGENTIENDE HOOFDSTUK. Algemeene vergadering der volken.

Dus fpraken de wetgeevers, en de menigte, geroerd door die beweeging, welke elk redenlijk voordel terftond inboezemt, de dwingelanden toegejuigd hebbende , en nu zonder deun gebleeven zijnde, bleef verbijsterd liaan.

Toen