Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genaame gevolgen konden zyn , dog, daar zyn Wet» Ed. de Steen des aanfloots by het Gemeen fcheen te wezen, zag zyn Wei-Edele van dit voornemen af; dan, wel verre dat het daar mede cesfeerde, leide de volgende Wagt de Ondergetekende van de Paradeplaats agter de Prince Kerk naar het Stadhuys zelve op; onder een nog veel fterkcr dan gewoonlyken toevloed van Menfchen, die zig niet ontzagen de Compagnie, door een oproerig gefchreeuw van Oranje boven, de plaats niet alleen te betwiltcn , om zig behoorlyk te fcharen , en in order te (lellen; maar door hun gejuil het gehoor der Commando van den Ondergetekenden onmogelyk te maken , en den weg, die hy met zyne onderhebbende Manfchap pasfeeren moest, te belemmeren , zelfs die geenen , welke tot adfifteiitie ordinair en extraordinair by de Compagnie adfifteerden, op eenebrutaale wyze te bejegenen,en zelfs te fla'aiij al het welk zoo eene buytcngewoone beweging voor den ondergetekenden opleverde, gevoegt by de rapporten die hem ter ooren kwamen, dat zy agter de Compagnie bezig waren, de Steenen uit de Straat te halen, en 'er een paar gemeene Supplianten onder den hoop met bloote Mesfen zig vertoonden ; dat de Ondergetekende nodig oordeelde de Compagnie halt te doen houden, en zyne nader? hoorige Adelborften hunne geweeren metfcherpe Patroonen te doen laden; het welk van dat goed gevolg was, dat men ten minften in ftaat was, om B 2 door

Sluiten