Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xc 4H )-r

van dit zyn oordeel de tegenswoordige Memorie de volleedigfte preuves zal opleveren. Het fmert

hem , EDELE GROOT-MOGENDE HEEREN , ja hy IS

tot in de ziele gegriefd, zig heden in de noodzaaklykheid te bevinden opentlyk voor deeze illustre Vergadering, voor de geheele Natie zelve, te moeten verklaaren , dat, wel verre dat eenige ongegronde redehen aanleiding tot het misnoegen der voornaamfle Burgers van Rotterdam gegeeven zouden hebben, (gelyk almede by dat Berigt gezegd wordt,) zy in tegendeel verfcheidene maanden lang een voorbeeldig geduld gëoeifend hebben, midden onder de geduurigê feytelykheden van een hoop Rustverftoorders, èn onder de toegeevende lydelykheid, waarmede die woelingen eh dat geweld door het Opperhoofd en het geheele Lighaam der Wét wierden aangezien, zonder dat daar tegen eenige kragtdadige maatregelen wierden genomen, zelfs zonder dat 'er op het eerbiedig verzoek der rustlievende Burgers, dat 'er dog zodanige maatregelen mogtcn worden in 't werk gefield^ eenig regard wierd geflagen. Getuigen zy hetSmeekfchrifr, op den a8 February laatstleden, aan Schout l Burgemeesteren, en Schepenen door een groot aantal der aanzienlykfle Ingezetenen geprsfentecrd, en 't welk buiten eenige de minfte dispofitie is gebleeven. Getuigen zyn de menigvuldige aangiften aan den Hoofd-Ofïicier R. O. door verfcheidene beleedigde Perfoonen, met opgave der Bë-

'leedi-

Sluiten