Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 223 )

•als curatoren en administratoren, over de nalatenichap van D. B. Zeeffma, te Harlingen onlangs overleden, en wel op den 14 deezer maand, waar door niet in ftaat zijn om binnen den bepaalden tijd, na inhoud van het Placaat tot negotiatie van pennin»e;i, tijdig aangave van dien boedel te doen; Verzoekende zoo lange van de aangave te worden geübereerd, tot dat na gemaakte inventaris gebleken is hoe veel voor dezelve moet worden gefurneerd, cn inmiddels tc worden gehouden voor diligent. Welk verzoek is geaccordeerd voor den tijd van 6 weeken.

Een request voor S.'llcngst en J.v.d. Zee, te Workum, als administratoren over G. Sjoirds, verzoekende in hunne qlt. ontheven te worden van het furnisfement tot de Geldnegotiatie, den 28 Julij 1. 1. gearrefteerd, om ten requeste geallegueerde redenen, ls geappointeerd: in deezen kan niet worden getreden

Een request van eenige Burgers van Sneek, inhoudende remarques op hetPlacaat tot dc Geldnegotiatie, en verzoek om in de aangave voor de Gerechten eenige verandering te ftatueeren. Is afgeweezen met hetzelfde dispoütif, zoo als dat van Workum, op gisteren ter tafel geweest. -

Een request voor de Kerk-voogden van Zuider en Noorder Dragten cum foc. aldaar, remonftreerende, dat, met voorkennis van het Gerechte en volgens de begeerte der Ingezeetenen, eene nieuwe School willende opbouwen, daartoe geene penningen voor handen hebben, en dus verzoeken, om van de door hun gefurneerde gelden, eene fomma van 100c gis. terug te ontvangen, en wel in voegen zoo als ten requeste is omichreven, met fplistiiig van de recipisfen onder hun berustende. Waarop, na deliberatie, goedgevonden is, dc teruggave van de fomma van loco gis ten voorf. einde te accordeeren; edoch defchikking' omtrent de recipisfen aan hun zelve over te laten.

Een request voor Eeuwe Sicgers, geweezen Reprelentant van het Volk van Friesland, verzoekende zijne te goede hebbende daggelden, voor den tijd dat in die hoedanigheid heeft gefungeerd, te mogen ontvangen. Is geaccordeerd, en daartoe de Commisfien yan Gedeputeerdens en der Finantien te authorifeeren.

De

Sluiten