is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de provisioneele representanten des volks van Friesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m 3

van P&Zyi Matthias Kaler, bij liet 190 prov, poinct voorgedragen, en waar bij dezelve verzoeke vernietiging van 's Hols Sententie tegen hcai geveld — u aar op conform liet gedagte pneadvijs, (met verfchooning van den onberaden lhip, van gemelden Burger Kaler, pnj voor de inlevering van dat request, en dus voor dat op. hetzelve konde gedelibereerd worden, binnen deeze Provintie te koomen,) bellooten is s aofs Seu/entie tc jlellen builen effect, cn meer genoemdenKesler, in zoo verre in intcgrum tc her/lellen; onder bepaling echter van een behoorlijk geUiigfchrift van zijn gedrag, gcduuren Je zijn bannisfement, aan dc -Cc mmisfie het Collegie vervangende, te vertoonen; latende midlcrwijl aan den op 'Dronrijp fungecrenden Predikant dezelve vrijheid, als boven reeds omtrent auderen vermeld is.

ZESTIGSTE ZITTING.

Si/tt:rdag den 18 April, 's morgens ten elf uuren.

Na dat bij het openen der Vergadering, de refoiutien van den voorigen dag waren gerefumeerd— werdt geleezen een request van Jacob pruitper, 't welk, bclialven, om andere redenen, ook wegens de daarin voorkoome'nde blijkbaar logenaciitige Hellingen werdt uitgegeeven met nihil & ne redcat.

Öp hernieuwd aanzoek der Municipaliteit van Barradccl, om antwoord op eene onlangs door haar ingediende misfive, over dc inquartiering in haar district; werdt goedgevonden, deeze zr.ctk te demandeeren aan dc Commisfie tot de Franfche zaaken, ten einde daar over met gedagte Municipaliteit in conferentie te treden^ "* Wijders werdt in deliberatie gebragt, zekere memorie van den Burger 11. Borgrink, als zijnde benevens de Burgers J. U. Dijkfira en M. Koon, belast niet de betaling der rekeningen cn onkosten door het Committé Revolutionair Frovintiaal gemaakt; en welke memorie een verzoek behelsde, om behalven dc reeds ontvangene zcco Gis. nóg i6co Gis. bij anticipatie te mogen ontvangen — waar op bellooten is, om * eerst