Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* )

beid approbeerde nogtahs de Sententie van den Hooien Krygsraad , .dog met een by voegzel, dat de Gevangen maar ééns zoude hopen. De Hooge Krygsraad gebruikte de Friefche Krygsraad ais haar gefubordineerde (dat ze zeeker in die tyd niet was) om den Gevangen die Sententie voor te leezen> en te Leeuwaarden ter exfecutie te ftellen. Maar hoe liep het aldaar af? De Krygsraad aldaar, buiten twijfel voorgelicht door het Krygsgerechte, wien deeze geheele hiftorie van appel Gngtiliér heeft moeten voorkomen, en niet minder dat banmsfement, interpreteerde de Sententie ook fingulier, en wel aldus: dat met eens door de Ibttsroeden te loopen dè gevangen volgens de meening van Z. H. geheel vry moeft zyri. En op deeze wyZe wierd de Sententie gepronuntieerd j en geë'xfecuteerd met een briefje van ontflag uit den dienft , dog met omiflie van de claufule van hanniflement. Dus bleef de Kaarei in zyn Vaderland, en by zyn Vrou en Kinderen. Of dit een gevoeglyke interpretatie van Z. H. approbatie was, laate ik in 't midden: de Hooge Krygsraad begreep de Sententie gansch anders, dan de Friefche Krygsraad, dog ik weet niet, dat één van beide aan Z. H. interpretatie gevraagd heeft, veelmin, dat die interpretatie iets naders hebbe uitgewerkt. De Hooge Krygsraad vergat ook niet den Gevangen, ingevolge de conclufie van den Fiscaal in de koften en mifen der Juftitie te condemneeren , eft in de koften van 't proces. De Fiscaal van de Generaliteit heeft nogtans de goedertierenheid gehad van den Gedoemde niet in arreft te houden , tot dat hy die koften en mifen enz. betaald had. Het was ook een arm Soldaat. Zulk een voorwerp was genoeg om de jurisdictie van de Hooge Krygsraad in Friesland quafi te etabliffeeren. Valt 'er dan in 't vervolg iets diergelyks voor met een Officier van een goede Friefche Familie, dan zullen 'er miffchien een paar Friefche, vette, Stemgeregtigde Boerenplaatzen by hem of by zyne Familie moeten fpringen , om die declaratie van koften en mifen enz. te betalen, enden Gedetineerde'uit zyn Kerker te verlolTen, want zulk eene Haagfche Fiscaals Declaratie , kan men begrypen , dat wat hoog loopt, inzonderheid naar maate van der Friefen bezittingen. Het denkbeeld van Stemgerechtigde vafligheeden verwekt, nog

een ander aanmerking in my Dog ik frappe 'er af ... •

Alles nogthans onder de naam van Militaire Juftitie, door den Hooge Krygsraad en hunnen Fiscaal te oeffenen in Friesland! Dog 't fpreekt van zelfs, dat de Heeren Charles Bigot, en Hambroick, met het geen bezitters van Stemgerechtigde vaftigheeden, met relatie tot den Hooge Krygsraad, noodwendig moet bekruipen, zig geheel niet behoeven te bekommeren. Zy bezitten zodanige goederen niet, en kunnen Friesland onder de hooggunftige proteótie van Z. D. H. uit de hoogte regeeren, zelfs zonder een fteen eigendom te bezitten.

t

Sluiten