is toegevoegd aan uw favorieten.

Motief voor Joannes Jacobus Cyrus [...] Joannes Cuypers [...] en Pascasius Ludovicus Delruelle [...] tegens den prior en conventualen van het predikheeren clooster [...] binnen [...] Maastricht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neelyk by- c!e begraafFcniffen te interveniëren, aan de Paftoors toeerkent < en aan de Monniken zonder dcszclfs voorkennis , oorlof en afwagting, op het nadrukkelykfte verbied:

En des niettemin, nebben de Geimpetreerdens met verwondering moeten ondervinden, dat de Impetranten met een trots en ftale voorhoofd, aan HAAR HOOG MOGENDE, in fpyt van de jongde verklaring des Biffchops, in den Jaare 1780. gegeven, en in weerwil van de politique Refolutie door UW ED. MOGENDE PrsEdecelTeurs genomen , hebben durven verzoeken Brieven van Maintenue , en ter Rolle van Indruftie gevolglyk eiffchen en concludecren , ten einde zy zouden worden gemainteneerd in dc immcmoriele Poffeffie, van door de vier Parochiën dezer Stad, zonder eenige interventie der Paftoors, de Lighaamen aftehaalen cn te vergezelfchappcn.

UW ED. MOGENDE zullen reeds tot walgens toe, uit dc communicatoire Schrifturen ondervonden hebben, dat de Impetranten den byzonderftcn grondflag van haren wederregtclyken eifch gebouwt hebben, op die gewaande immcmoriele Poffeffie, aan welke zy zodanige onbepaalde en oneindige uitwcrkzcls in Regten willen toefchryven, als of dezelve, als zynde den kragtigften Titel, welken in Regten bekend is, tegen het regt zelfs, en tegens dc redenen en billykheid zoude moeten gelden.

De Geimpetreerdens hebben nergens ter aften ontkent, dat dezelve zedert cenigen tyd in de gewoonte zyn, van de doode Lighaamen, in drie der Parochiën dezer "Stad te gaan ligten cn afhaalen, zonder dat de Paftoors die plcgtighcid cum Stola & Cruce bygewoo-nt hebben;

Maar zy zullen in het vierde Hoofdftuk van deze Memorie, zelfs uit de bewyzen door de Impetranten voortgebragt, zonneklaar doen zien, dat die Poffeffie geenzints immemorieeï, en op verre na zoo oud niet is, als dezelve voorgeven.

Ondertuffchcn wik men alhier, wel gaarne eens tegens de waarheid verpnderftellen , dat die gewoonte zoo oud is , dat 'er by dc oudrte lieden en gedenkfehriften, geen geheugen van een ander gebruik meer kan gevonden worden:

Daaruit kan nog in genen deelc volgen, dat de Impetranten daarin, in weerwil der kerkelyke difcipline, bchooren gemaintineert te worden.

Het gene zy omtrent die gewaande immcmoriele Poffeffie, in de aften geftoft en opgevczclt hebben, voert in zig een zoo klaarblykclyk carafter van absurditeit, dat de Geimpetreerdens zonder vermetelheid rond uit durven zeggen, dat dezelve haar nieuwheid en onervarenthcid in de lecringc der~°Wet - vcrtaalders omtrent dc uitwcrkzcls van de immcmoriele Poffeffie, ja zelfs in 't generaal, omtrent de geheele materie van Poffcöic, ten klaarden hebben doen doordraaien.

Om