is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door de majorij van 'sHertogenbosch in den jaare 1798. (In brieven).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 73 )

minder fchrijven. - Het bijgeloof is hier onbegnjplyk fterk , bij voorbeeld: De donder is eene uitwerking van den duivel. Voor fpooken vreest men geweldig. Verfchijningen van dooden worden heilig geloofd. — De Godsdienst-haat is onbefeunjihjk groot. Het grieft mij ten fterkften, dat ik U, mijn dierbre Vriend! zulk eene flechte denken handelwijze der Roómfchen heb moeten fchetzen; als Mensenvriend fchreef ik dezelve met een bloedend hart ter néér, doch als waarheidminnaar mogt ik dezelve niet voor U verzwijgen ^ Voor de fchoone kunften zijn zij niet berekend , en aandoenlijkheid voor het fchoone in de natuur , of voor edelmoedige daaden kennen zij met. -Gij vraagt mij ook, waarom ik

mijne Adverfaria mede draag ? 0m mij het

geen ik geleezen, gezien en gehoord heb, te kunnen herinneren , om nu en dan aantekeningen te maaken over zaaken, die anders fchielijk mij door de hersfenen zouden vliegen • anders kon ik TJ nu en dan ook niet een link en brok van een vers opdisfehen , of het te pas komt of niet noch ook den eenen of anderen Schrijver aanhaa ïen, want dit ftaat immers mooi, en Gij zoudt dan immers bijna zeggen , dat ik een Gele-rde was ; maar ftü ! Gij kent uwen Vriend te wel dan dat hij met eenen naam , die hem niet toe! komt, zou willen praaien. _ Eer ik deezen ein dig, en eer ik Helmond verlaat, moet ik U no* het volgende vernaaien: - 'er bevind zich hier een man, die hier enkel bekend is onder den naam

van: