Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5 )

Goederen (eene functie, waar toe min of meer 90 daagcn in het jaar, yder dag 2 uuren, gevaceerd wordt) en van het Middel op het Trouwen en Begraven (in welke laatfte verrichtingen zy door twee particuliere adfiftenten geholpen worden.)

3. in hei lezen der Verklaringen en Procuratiën.

4. In het adfifteeren alleenlyk by den Verkoop der vaste Goederen. —

5. In her parapheeren der Zegels; welke laatfte verrichtirige wegens derzelver geduurigheid wel den meeften tyd vordert. —

Coniidereert men nu, dat de Natuur van een Secretaris Ampt, in genere befchouwd, beftaat in de functie van een Perfoon, die by eenig Collegie is aangcfteld om te notuleeren, teregifireerenen te tekenen alle Propofetien, Memorien, Refolutien, Misfiven, Decreeten en AÜen, welken in zodanig CoMegie worden gedaan, genomen of uitgeöeffend;dan zal men zeer ras moeten overtuigd zyn, dat dit Comptoir der zogenaamde Ordinaris Secretary daar mede byna niets gemeen beeft, en dat de verrichtingen, welke door deze elf Secretarisfen aan dat Comptoir der Ordinaris Secretary gefchieden, hemelsbreedt verfchillen van dat geene, 't welk de functie is van zodaanigenPerfoon, welke den naam van Secretaris verdient en behoort te draaien.

IV. Dat (hoe zeer men wel geene in allen deelenprecife opgave kan doen van de nette inkomjlers welken door die Secretarisfen jaarlyks genooten worden; om reden, dat dezelven ook veel al afhangen van den meerderen of minderen bloei der Commercie binnen deze Stad,) men echter met genoegzame zekerheid durft vastftellen, dat deselven Jaar door Jaar zeer aanm.erk.elyk zyn„ A 3 lm-.

Sluiten