Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 3

■■ Dat n'amentlyk door uwe Vergadering aange* ftelt wierd een Onrfanger of Contrarolleur ónder behoorlyk te ftellene, en nader te bepaalene Cautie, met toevoeging van eenen Adfiftent, zo om hem in deszelfs werkzaamheden behulpzaam te zyn, als om, in cas van ziekte, het werk geheei te kunnen waarneemen, beiden op een vast te bepaalen Tra&cmcnt

Alien, zo we! Secretarisfen, als Clercquen, op de be»de Sccrctarjcn, zouden gehouden zyn op al rietwerk, het geen door hun geëxpedieerd wie»d . onder aan te ftellen de Leges, welke daar voor berekent worden, en vervolgens alles ter teefeemng te geeven aan dien Ontfanger of Contrarolleur, met overgifte teffens van dezelve Leges, van welk üftföhot zy de reftitutie zouden bekomen by het afgeeven van hun werk aan dien geenen, ten wiens behoeven hetzelve gedaan was.

De Onrfanger zal exact boek moeten houden van al hot geene hy alzo ontfangt, en wel op afzonderlyke reekening van ieder Secretaris of Clercq welke hetzelve aan hem opbrengt, met uitdiukking waar voor hetzelve ontfangen is. J°7a' dcflve "iet ontfangen noch aan teKenen de Zegels , welke tot het werk gebruikt worden ; dczelven moeten door de SecretarisIer] en Clercquen, ieder voor zich, aangekocht worden, welke daar van , even als ^an de uitgè fcnooten Leges , reftitutie bekoomen. " &

Op het einde van elke Maand zal de Ontfanger het geheele beloop van zyne ontfangst t"gensQuitantie ter Thefaune moeten overleveren;

Ieder Secretaris en Clercq zal exaét boek moeten houden van al het geen door hem geëxpedieerd ,s, mede met uitdrukking der SoJ! wel-" ken zy voor alies ontfangen hebben, wdke boec z ken»'

Sluiten