Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 13 X

tie van de gelukkigfte gevolgen konden geweest ■zijn.

Hoe dit ook zij, deze orde der dingen was enkel voor Engeland ongemeen voordeelig,- daar het zelve van toen aan de Zuid-zee voor Frankrijk wist te doen fluiten, en door het nieuw gemaakt verdrag van de Asfiento, in de plaats der laatstgenoemde Mogendheid trad, daar het zelve alleen aan de Britfche vaartuigen den handel in flaaven op de Spaanfche volkplantingen verzekerde. Deze koophandel in menfchen duurde dertig jaaren, te weten van den iften Mei 1713 tot den zelfden dag dier maand van het jaar 1743. Hier uit trok Engeland te gelijk ook nog dat voordeel, dat het uit hoofde van dit verdrag zich een volftrekt zeker middel verfchafte, om zijnen verboden handel bcftendig te doen voordduuren, tot welk einde het den vrijen toegang voor een fchip, eerst van vijf honderd , en vervolgends van agt honderd vijftig tonnen bij de overeenkomst van 1707 bedongen had, welk getal, door middel der misbruiken, die 'er weldra ongemerkt inflopen, ten minften tot duizend aangroeide. Dit fchip, hetwelk, ter aanbrenging der noodige behoeften, te Porto Bello toegelaten werd, voerde fteeds, door een gevolg van eenige ligters, eene menigte Engelfche waaren mede, zo dat de laading, welke op deze wijze in de havens der Spaanfche bezittingen ingebragt werd , met die gene, welke geheel eene vloot had kunnen bergen, volmaakt gelijk ftond. Alle deze verkregene, of

af-

Sluiten