is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige staat van California.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CALIFORNIA. 73

naby gelegene Rancherïas deeden , by welke laatfte Gelegenheid de Overwinnaars zig van zo een fchandelyk Voorrecht bedienden.

Onder de Cocbimies in 't Noorden zyn diergelyke Buytenfpoorigheden byna ten eenemaal onbekend, en zeker Zendeling, van hun Diftriét gewagende, zegt, dat men in het midden van hen, offchoon zy eene onbepaalde Vryheid genieten , echter geenerhande Ongebondenheden noch onwettige Minnaaryen ontmoet; hetgeen voornamentlyk toegefchreeven wordt aan hunne ftrenge en droevige Levenswyze, welke zy op het Gebergte in Honger en Kommer, Koude en Naaktheid, en Gebrek aan alle nodige Bohoeftens, moeten lyden.

De Wyze van een Huwelyk te fluyten bellond by de Natie van Loretto in de volgende Plechtigheid: De Mansperfoon moeft aan zvne toekomende Bruyd eene Oio, of van Mezcal-Draaden gewerkte Kom, tot een Gefchenk aanbieden: Indien zy dezelve aannam , dan was het een Teeken haarer Toeftemming: Zy daarentegen vereerde hem een Hoofd-Net, en deze wederzydfe Gefchcnken flooten den Band van H Huwelyk. By andere Natiën wierd het Verdrag gemaakt na het eindigen van eenen Dans , waartoe de ganfche Rancheria door den Vryer verzogt wierd; doch niet tegenftaande alle deze Plechtigheden kon hetzelve om de beuzelachtigfte Redenen wederom verbroken worden , en zelfs onder zoda^ nige Natiën , welke de Veelheid van Vrouwen verwierpen. De Califomianen hadden de ongerymde en in de Gefchiedeniffen van Brafilien zo belachelyk ten toon gellelde Gewoonte ingevoert, dat de Vrouwen na haare Verloffing zig terftOnd na een Water moeften begeven, om het Kind en zig zelve te waffchen, en omtrent andere byzondere Dingen geenerhande Voorzichtigheid tot herftelling der verE 5 loo-