is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige staat van California.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

422

De HISTORIE van

iidka jaarlyks driehonderd, en hunne Capiteins vyfhonderd Daalders van den Koning genooten; doch die van California waren met zodanig eene laage Soldy, dewyl de Koften vry hooger en zwaarder liepen, ganfch niet vergenoegd. Daarby quam nog, dat de Betaalingen der Matrozen, welke tot de Barken behoorden, buyten gemeen hoog liepen; eindelyk namen echter beyde, Soldaten en Matrozen, met de by den Koning hen toegewezene Soldyen genoegen; doch dewyl derzelver Getal, uyt hoofde van Noodzakelykheid, aangegroeid was, zo moeiten dezelve mede uyt het Fonds der Zending opgefchotcn en vervult worden.

De eerfte en voornaamfte Zorg van Vader SalvaTerra ftrekte zig over het Guarnifoen uyt, en om deffelfs Capitein van een gewettigd Oppergezag te voorzien, en zyne Perfoon als een Werktuyg van de Koninglyke Macht te kunnen gebruyken. Hy Haagde in zyn Vezoek door toedoen van den Graaf van Galvez, toen ter tyd Onderkoning zynde; en in de ten dien einde uytgevaardigde Koninglyke Volmacht wierden aan hem alle zodanige andere Gunften en Vrydommen toegeftaan, als hy tot eene Ternederzetting in California zoude oordeelen te behooren, mitsgaders daarby bepaalt de byzondere Jaargelden zo voor den Vader, als voor den Capitein cn de Soldaten, met de aan ieder van hen toeko Voorrechten en Vryheden. En alhoewel de Regeering te Mexico zig daartegen aankantcdc, cn dus de Volvoering telkens geftremt wierd, zo behaagde het echter zyne Majefteit alle de Articulen dier Volmacht , gelyk reeds gemeld is , te beveftigen, en geenzins te gedogen, dat in het Gouvernement van California, zo als hetzelve van 't begin af', field was, eenige'Verandering gemaakt .ie worden. Van deze Befcheiden, Gunften cn Vrydommen