is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie, of Tegenwoordige staat van California.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CALIFORNIA. 425

zettingen aanleggen. In ieder Zending bevindt zig geduurig een Soldaat die den Vader moet verzeilen enoppaflen; en alhoewel men daarvan heeft zoeken verfchoont te worden, wanneer men voor geene Indianen hoefde te vreezen, zo is het echter tot heden toe op gelyken Voet gebleven. Geenerhande Indianen van de overzydfe Kuit worden als Knechts in de Zendingen toegelaten, dewyl men by Ondervinding geleert heeft, dat dezelve niet dan Moeijelykheden enOnruft ftichten. De Vader is dikwyls verpligt uyt de Hoofdplaats ter bezoek van ander Dorpen en Rancherias te gaan, en teffens alle Uuren gehouden de Zieken in verfcheidene Streeken , zo dra hy geroepen wordt, te berechten.

By deze Regeeringsform is iets byzonders , hetgeen aan zommigen zeer vreemd voorkomt ;namentlyk dat de Capitein en Soldaten onder het Bevel van den Vader flaan; en uyt dien hoofde zyn 's Konings Amptenaars, welke zo zeer voor de Eer van den Degen yveren, te meermaalen ten uyterflen gebelgd en misnoegd geweeft, en hebben daartegen hunne Klagten aan zyne Majefleit ingebragt. Eene meenigte andere Perfoonen vinden zulks zeer aanftootelyk, en laten alsnog hun Ongenoegen daarover blyken; zommige van hen, ik wil het gaarne bekennen, doen het uyt geen quaadaartig Opzet; doch de meefle uyt eenen ingewortelden en verouderden Haat en Tegenftreving omtrent alle de Vervorderingen , welke de Maatfchappy van \ begin af aan gemaakt heeft, en waarvan dezelve nooit zal ontheven worden, zo lang zy voortvaart de groote Oogmerken hunner Pligt en deEindens van derzelver Inftellingen te bereiken: Ook hebben de afgedankte en weggejaagde Soldaten de Inwoonders van NieuwSpanjen te meermaalen met onwaare Vernaaien en Klagten tegen de Vaders vooringenomen, welke alD d 5 le