Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CALIFORNIA. 51

fchreevene Voetfpooren volgende , den derden dag in de Zending van la Conception de Caborca aanquaraen, alwaar zy den onlangs derwaards gezondenen Vader Luis Gallardi vonden, en aan hem de Brieven van Vader Ugarte en den Vader Zendeling van San Ignacio overhandigden. De laatfte verzogt in zynen Brief om het afzenden der aan hem m het voorleden Jaar beloofde Provifien; en vermits Vader Gallardi den voorgaanden met de Seris afgezondenen Brief reeds ontfangen had, zo ftak hy ten fpoedigften met eenigen Voorraad, en zo veel andere Behoeftens af, als hy maar byeen kon brengen , dewelke waarlyk maar gering waren om dat beide de Boodfchappen op éénen tyd quamen, wanneer hy zelve flecht voorzien was: Want alhoewel Vader Ugarte hem meende onderrecht te hebben, hoe aangenaam zyne Aanbieding was, en hem daarby den Tyd van derzelver Afzending bepaalt had, zo had hy echter die Brieven niet ontfangen en derhalve Haat gemaakt, dat zyne Reis voor dit Jaar geenen Voortgang zoude hebben. Hy vergaderde dan al hetgeen maar te Caborca te bekomen was door middel van de Bylander, en ftevende na de Kult, alwaar Vader Ugarte na de Terugkom!! zyner uytgezondene Boden bleef wachten. Doch zyne Pynelykheden vermeerderden van dag tot dae en hy wierd genoodzaakt, om dezelve maar ct mgzms te verzachten , geduurig op zyne Knien te leggen 111 welke Houding hy zyn eenigft Gemak vond. Het was reeds de twaalfde Dag, dat hy door die Pynelykheid belet wierd aan 't Strand te komenhoewel zulks ook gedeeltelyk byquam door dè Woeftheid der Zee; want na dat hy reeds tweemaal in deCanoe gebragt was, zo kon men dezelve echter met naar behooren bellieren. Hy wierd op cntlangene Tyding, dat de Vader Zendeling van D 2 Sa»

Sluiten