Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TURKSCHEN RYKS enz, x?

volkt, hebbende nog veele oudheden. De fkayfte Chriftenkerken zyn, naar de gewoonte der Turken, in Moskeen veranderd. Niet verre daarvan daan ligt de berg Athos, welke in een zeker opzigt 't heiligdom der Grieken is. De oude beroemde plaatzen der Grieken zyn, door de Turkfche',wreedheid, zovervallen, dat pasdenaamen, cn eenige puinhoopen daarvan overig zyn. Byna Atheen alleen vertoont, in zynen puinhoop , nog tekenen zyncr oude heerlykhcid. Madon, Koron, Napoli di Romania, en Napoli di Mahafia in Morea zyn, wegens hunne goede haven, nog 'in een taamlyk goeden ftaat.

De Afiatifche landen overtreffen de Europifche in grootte, maar waarfchynlyk ook in verwoeftingen, en deze zouden nog veel grooter zyn, zoo hen niet de gelegenheid tot den Koophandel, en aan de meefte plaatzen de vrugtbaarheid des gronds in een zekeren bloejenden ftaat hielden. Het Afiatifch Turkye *kan, naauwkemïgft, met de volgende landen van Europa worden vergeleeken; Natolie met Spanie op zig zelf; Syrië en Palefiina met midden- en laag Italië} het Turkfch Georgië en Armenië, beneffens Dyarbekyr,. Kjurdiftan, eu zekere diftriétcn van Arabie met Duitfchland, Bohcmen nogtans, Silefie en Moravie daarvan afgetrokken zynde. Men moet wel toeftaan, I. Deel. B ^

Sluiten