is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 Desormes en Klementine. Desormes.

Het is myn ongelukkig lot verdriet te veroorzaaken

aan allen die my waard zyn! Die Vader, onder

wiens onverdienden toorn ik zo lang gedrukt ging, die nu wegens de befchuldigingen, welke denzelven veroorzaakten , beter onderricht, my zyn vaderlyk hart weder opent, en my alle zyne tederheid als te voren fcheukt; — Die Vader is Mynheer de Franval.

Klementine, (na een oogenblikftilzwygens, met eene heldere ftem.)

Hy zal niet nerven! (tot Desormes.) Uw lot

zal veranderen! Een Vader zal zyn Zoon, al

ware hy dan fchuldig, niet verlaten; Hoe veel te meer zal uw Vader zynen valsch betichten Zoon bevryden!

Desormes.

Ach! Zal hy het kunnen doen? Hy is den

Heer de Sirvan gaan opzoeken, om de gerechtelyke vervolging te voorkomen. — Hy keert niet te ru°\»

Hy zal waarfchynlyk te laat gekomen zyn; —1-

De aanklagt zal reeds gedaan zyn ,• ■ De fchyn

veroordeelt my; — Ik heb geene blyken om myne onfchuld te bewyzen; en, zo de Hemel my niet op

eene byzondere wvze befchermt, ben ik verloren.

Een onteerend vermoeden is het minst....

Klementine.

Neen; Ik voel my geheel bemoedigd; God heeft My het gebruik van mynerede,enUuwen Vaderweér-

gegeven;