is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io3 E e. m o » T

Silva.

Ik dank tl, dat gy my gelegenheid geeft, om te toonen , dat ik altoos nog dezelfde ben.

Alva.

Zodra de Vorften by my binnen zullen weezen, vertoef' dan geen oögenblik, om den Geheimfchry» ver van Egmont gevangen te neemen. Gy zult zekerlyk alle fchikkingen gemaakt hebben, om de overigeii, die op de lyst ftaan, in verzeke ing te brengen ?

Silva.

Vertrouw op ons. Hun noodlot zal hen , gelyk eene vvelbereekende zonsverduistering, in allen deele en tot hun fchrik treffen.

A l v a.

Hebt gy hen naauwkeurig in het oog laaten houden ?

Silva.

Allen; vooral Egmont. Hy alleen is het, die,

federt dat gy hier geweest zyt, zyn gedrag niet veranderd heeft. Den geheelen dag van het ééne paard op het ander; hy noodigt ga ten , is altyd vrolyk en weet zyne vrienden over tafel wel te vermaaken, dobbelt, fchiet en fluipt des nachts by zyn meisje in. Daarentegen hebben de overigen eene merkelyke vetandering in hunne leefwyze gemaakt; zy blyven voor zich-zelven; voor hunne deur is 't, alsof 'er een zieke in huis was, Alva.

Dus moeten zy verrascht worden , eer zy tegen onzen wil weder geneezen.

Stl-