is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1^5 Het Mislukt Bedrog.

Wed. Onweder. Weggeftuurd! Gaauw!

(Justina vertrekt?) ZEVENDE TOONEEL.

Weduwe Onweder, Weinhold.

Wed. Onweder. Nu zyn wy alleen, Neef Emmerik!

Weinh o ld, rookende. Nu zyn wy geborgen, Nicht Lucretia!

Wed. Onweder. O, geene foldaatengrapjes!

Weinhold. Ik moet u weêr eens leeren. Zing gy klaagliederen , als gy wilt!

Wed. Onweder. Ach , myn lieve fchat! Wy zullen magere brokken krygen.

Weinhold. Lieve fchat! Ik kan de vette niet verdraagen.

Wed O n w e d er. Wy zullen eene ellendige bruilofc houden.

Weinhold. In het geheel geene.

Wed. Onweder, op eenen klaagenden toon. Wat , myn engel ?

W e i n-