is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine dichterlyke handschriften. Eerste(-twintigste) schakeering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

BATAVIEREN.

EERSTE ZANG.

Ik zing, door 't heilig vuur der dichtkunst aangedreven, 't Aêloud Bataaffche volk, dat Rome eertyds deed beven; Dat, onverwonnen, vry, als de onbedwongen lucht, Door trouw, door dapperheid, en krygsdeugd was geducht, 'k Zing dat onwrikbaar volk, hunn'aart, gewoonten,zeden, Hun wetten, oorlogswyze, en godsdienstplegtigheden.

t> Gy, wier tooverklank zo veel vervoering baart! 6 Vryheid, fchaars gekend, te veel miskend op de aard'! Die, waar ge uw fchreden vest, de vette olyf doet bloeijen, En wetenfchap en kunst by d'overvloed doet groeijen! Voor u fpan ik verheugd de vaderlandfche lier: Vertoon u aan myn oog met al de pracht en zwier Waarmee ge, in vroeger tyd, u aan het oog vertoonde Van 't heldenkwcekend volk, dat dit gewest bewoonde; Met al den glans, waarmeê gy, in d'aêlouden tyd, U kennen deed by 't volk aan Numaas dienst gewyd,

H % Toeu