Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 VERHANDELING

geene concludeerende, maar wel eene advizeerende Stem, moet behouden.

b. Dat ieder jaar, uit de Burgery, van leder Compagnie tién man, tot den Krygsraad, by looting met balle'tjes, worden toegevoegd, om dus te zamen met den overigen Krygsraad een drietal , ter aanftelling van Nieuwe Officieren te maaken, uit welk drietal, ieder op zyn beurt, 't eene jaar de Magiftraat, en 't andere de Vroedfchap de Electie moest hebben , zonder te mogen fchrabben. Deeze groote Krygsraad , de breede gemeente verbeeldende , moest ten minften alle vierendeels jaars eens, en verder zo dik* wyls de gelegenheid zulks vereischte , vergaderen , om toe te zien op de onderhouding en verbetering der Wetten , en het belang der Burgery; zo dat dezelve , by de minfte inbreuk op die beide, zig by provifie.by de Gedeputeerden, en verder by de Staaten zeiven, moest vervoegen, om derzelver asfistentie te verzoeken. De verdere verhandeling over de aanftelling der Officieren befpaar ik , tot dat ik over de Dorp-Militie zal fpreeken, hier alleen nog by voegende, dat gelyk de Burgers van allerlei Religie , (zo dezelve hen dat toelaat) tot de Burger-Militie behooren, alzo ook de Officieren, van alle Religiën mogen verkooren worden , mits twee deide derzelven van de heerfchende bly ve, en de andere in zaaken de Religie raakende niet ftëmmen.

c. Overal waar de gewoone Claufule der Krygs Reglementen medebrengt , dat de Magiftraat aan zig behoud, het regt om dezelve te moogen expliceeren , amplieeren en altereeren, dient dit punt in zo verre veranderd

Sluiten