Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET WTVOERE'ND'ETrïnttD. ij)

CHï. Het Uitvoerend Bewind doet de Wetten, aan hetzelve door het Vertegenwoordigend Ligchaam in de gewoö» ne form toegezonden, binnen drie dagen, en, ingeval van onverwijlde noodzaalilijkheid, binnen yier-en-twiniig uuren , na derzelver ontvangst, regiflreeren , parapheereu , tekenen in de Reiidentie-Plaars afkondigen, en voords verzenden aan de'Departemenraale Befluuren, ter verdere bckendmaaking, en aan de Nationaale Commislarisiên of Ambtenaaren, tot derzelver narigr.

CIV. Indien de form, door de Staatsregeling vonrgefchreven, bij de toegezonden Wet niet blijkt te zijn ia acht genomen, zendt het Uitvoerend Bewind dezelve onverwijld" te rug aan de tweede Kamer , met redengeving, waarom het die niet kan doen afkondigen.

De Formulieren, in beide gevallen Art. CIH. en CTV. te gebruiken, zijn vervat Ir) het Reglement, LETTER C.

CV. Her Uitvoerend Bewind is voornaamlijk belast met net toeziet op de flipte uitvoering van alle Wetten en BeHutten des Vtrregeuwoordigenden Ligchaam». Het regelr dc wijze dier uitvoering, voor zo verre die bij de Wet zelve niet bepaald is, en ziet naauwkéurig toe, dat ieder ten dien opzigte tot Z'jnen pügt gehouden worde.

CVI. Het draagt, overcenkomftig de Wetten, zorg voor de inwendige en uitwendige veiligheid van den Staaf, en ' doer, in geval van aanflag tegen dezelve, de verdagte Perfoonen in verzekering nemen, en onverwijld ondervragen, doch levert dezclven , binnen vur-en-iwiitlig uuren daarna, aan den Regter over.

CVH. Het heefr toezigt over de handelingen der Depar*fementale cn G'emecntc-Bcfhiurcn, gelijk mede der Geregtvhoven en Regtbanken. liet kan derzelver Aften, zo die met de Wei ten flrijdig zijn, in hare werking, gelijk oek derzelver Leden in hunne-bedieningen, fchorsfèn, en de laatflen daadlik afzetten, mids zoodanig befluit met redenen bekleed zij; blijvende aan de voornoemde Beftuuren, Geregtshoven en Regtbanken, of aan de bijzondere Leden van dien, tin dien tijde,, onverlet hunne biizondere verantwoording of aanklagt bij het Vertcg. nwoordigend Ligchaam,

CVI.II. Het organifeerc de Gewapei de Burgermagt, c'e Nationaaie Troepen daar onder begrepen, overeenk-omflig/ dft Reglementen, door hetzelve aan het Vertegenwoordigend.

O 3. ligs»

Sluiten