Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 139 )

ten vollen op Amerika toepaslyk wierd; doch met al dit mogt men, de meer en meer tegen elkander aanlopende ordonnantiën der Staten in aanmerking nemende, met reden de vrees voeden, dat de ingezetenen van eenen Staat ten laatften in de anderen overal als volflagen vreemdelingen zouden worden aangemerkt en behandeld.

De raagt van legers op de been te brengen, by de Artikelen van Confederatie aan het Congres gegeven, was klaarblykelyk in der daad niets meer, dan een magt om petitiën aan de Staten te doen tot het leveren van quoten in volk. Ook ondervond men in den oorlog tegen Groot-Brittanje, hoe zeer deze inrigting het aannemen van een plan van kloeke en kragtdadige verdediging in den weg ftond, en hoe zeer het tevens de onkosten van de middelen, die men met der daad by de hand nam, vergrootte. Zy gaf aanleiding tot eene mededinging tusfchen de Staten, welke veroorzaakte dat ieder, om zyn aantal van manfchap te krygen, tegen de anderen aanbood, en dus het handgeld tot de buitenfporigfte hoogte opdreef. De hoop, dat hetzelve nog hooger ryzen mogt, maakte dat die genen, welken wel genegen waren dienst te nemen, fteeds dr alden met zig te laten aannemen: en wanneer zy'er eindelyk toe kwamen

Sluiten