Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&3& -STUKKEN, TER, STAVINGE

ve, op den name van haer Ed. Groot Mog. feparatelijck fouden mogen hebben ghehandelt, oock ghelet dat den Heere Gedeputeerde van de Provincie van Stadt ende Landen bij desfelfs aenteeckeninge ghedaen ftellen achter de Refolutie; van haer Hoog Mog. van date den festen defer loopende Maendt, daer toe mede uytdruckelijcl: is contenderende , hebben haer Ed. Groot Mog. naer voorgaende deliberatie , goetgevonden ende verftaen dat, alhoewel bij de andere Provinciën tot de voorfz. revocatie egeene inclinatie ghetoont zijnde, oock dienvolgende op de voorgheroerde Propofitie van Vrieslandt egeene conclufie is gevallen, echter omme de gemelte Heeren Ambasfadeurs niet te meerder lust ende ghenegentheijt de faecken van defen Staet, ende daer bij denfelven is geïnteresfeert, in Engelant te doen betrachten ende behertigen, de gemelte Provinciën van Vrieslandt, ende van Stadt ende Landen, op morgen, gantsch ferieufelijck fullen werden verfocht, van de voorgheroerde derfelver fustenue te willen defifteren , ten welcken eynde aen defelve oock de pregnante redenen daer toe dienende ten besten gereprefenteert fullen worden, ende fpecialijck geallegeert, dat voor eerst, ende vooral van wegen defen Staet met den Heere Protector van de Republijcque van Engelandt, Schotlandt, ende Yrlandt fal dienen te worden'gheadjufteert een reglement op 't ftuck van de marine, op dat door d'ongeregeltheden, die bij faultc van dien op Zee fouden konnen voorvallen, beijde de Natiën in gene nieuwe onlusten ende fwarigheden mogen komen te vervalen, daer toe dan oock aen d' opghemelte Heeren Ambasfadeurs noch jonghst op den aa der voorlede Maendt, lpeciale lasc ende ordre toegefonden is, dat mede ten anderen bij dè ghemelte Heeren Ambasfadeurs , acniervolgende hare Hoog Mog. ferieufev.intentie ende iterative

aen-

Sluiten