Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'4 =9 >

hebben, ook zonder Marker-gronden, zonder pu* plieke weiden en wel met een veel gelukkigeren uitflag zouden kunnen worden in het werk gefield.

't Geen eerflelyk het uitdryven van het vee in de opene weiden betreft, het blykt uit de natuur van de zaak,- dat deze gewoonte, waardoor de beesten, by een zeer mager voedzel cn by gebrek van water, aan de hitte van den zomer of aan de afwisfelendé luchtge.ftëldheid der andere jaargetyden worden biootgefteld, zo wel voor de gezondheid van het vee als in veele andere opzigten zeer nadeelig is. Pat men daarentegen, zo wel door den aanbouw van in- en uitheemfche kruiden, als op andere wys , middelen genoeg vinden kan, om bet vee ryklyk met een gezonder voedzel te voorzien, — dat het vee, wanneer hetzelve, in plaats van uitgedreven te worden, op den flal gehouden word, in een' beteren 11 aat blyft, meer melk geeft enz. — dat door de zogenaamde flalvoeding ook de mest, die elders verlooren gaat, tot voordeel van den landbouw gewonnen word — deze waarheden zyn reeds in zo veele gefchriften en door de ordervinding van zo veele landen beweerd geworden, dat het overtollig zoude wezen, byaldien wy nog iets daarover wilden zeggen.

Het mesten met plaggen kan, in het algemeen befchouwd, wel niet onder de cekonomifche vooroordeelen of misbruiken worden gerekend; want het is zeer begryplyk, dat een grondftuk door vermenging met een ander foort van aarde kan verbeterd worden; dan wanneer deze operatie merkclyk tot voordeel en niet tot bederf van de bouwlanden zal uitflaan, zo word vooronderftelt, dat

men

Sluiten