Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(45)

WklUtg houden? Is zyn Ed. dan geheel en al een vreemdeling in het Regeerings bellier? daar immers zyn Ed. als Regent, en wel een Regent, die 27 jaaren Lid van de Vroedfchap is geweest, behoorde te weten, hoe daaromtrent voormaals is gerefolveerd , cn wat ten dien opzigte van jaar tot jaar heeft plaats gehad; zoo als dit aan zyn Ed. by de contra aantekening op zyne Misfive , zoo wel als by de contra aantekening tegen den Heer de- Jonckeere, naar waarheid is opgegeven, in diervoegen, dat het zeer flegte gratie heeft, zoo niet eene volkome in jurie in zig bevat, dat de Heer Wieling door zyne pofitie de Vroedfchaps handeling voor informeel uitmaakt, waartegen , om. de Vroedfchap van onbehoorlyke directie te befchuldigen, niet te protefteercn zoude vallen: Een beftaan van de Heer Wieling tegen zyne Mede-Raaden, dat by alle weldenkende zal moeten afgekeurd, en niet dan met indignatie kan gepas feerd worden.

Gelyk mede met een verontwaardigend ftilzwygen gepasfeerd wordt, de koele admiratie, waarmede de Heer Wieling bewonderd de prompiltude van dien Heer , die by voorraad bedagt is geweest op een plan, in der daad gefchikt om niet alleen door 't affchaflfen der recommandatien, maar tellens om door het beraamen eener evenredige en billyke fchikking te beter tegen de Heerschzugt van dezen of genen , die zig door kuiperyen te veel recht aanmatigen tc voorzien. Indien de Heer Wieling wat minder promptitude gebruikt had by het taxeeren en rejecteeren eener aller aquitabelfk en tot het algemeen welzyn hoogst noodzakelyke fchikking, zoude zyn Ed. vry meer geloof verdienen, dan wanneer zyn Ed. op meenigte plaatzen zyner aantekening zig zelve zoo zeer verheft en als het ware

uit

Sluiten