is toegevoegd aan uw favorieten.

Iets zakelyks voor Utrechts burgeren, bevattende de vijfde, sesde, sevende en achtste stukken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( VII )

ven aan onze Burgerye geenzints ten kwaden duiden , dat zy van oordeel zyn, dat het willekeurig gebruik maken van de Patenten, als een zaak, waar by deze Republiek een algemeen belang heeft, behoord bepaald te worden; en dat om het zelve uittewerken, het geven van patenten by Provifie aan den Heer Stadhouder in zyn qualiteit als Capitain Generaal diende te worden opgezegd, en dat dus de Militie van den Staat aan zoortgelyke beveelen by aanhoudenheid niet onderhevig bly ven. Want wat baat het ons Militie ter onzer eigene repartitie te hebben , waar over 's Lands Staten niets te bevelen of te zeggen hebben, die zelfs na bekomen attaché, zonder voorkennis van de Staten gecontramandeerd worden, en alzo onze, meest Stadsen Provintiale Kindéren buiten noodzake van ons willekeurig verwydert, en na de onvoordeligste Guarnifoenen verzonden te zien. Immers deze en meer andere redenen deeden ons vertrouwen , dat het verzoek tot het weder na zig nemen van de Patenten , als een zaak voor onze Provintie ten eenenmalen niet onverfchillig , in ernftige overweging zal komen-, ook byzonderlyk gelet op het algemeen belang dat daarmede zo zeer gepaard gaat; zo als wy ook met redenen by ons Request kwamen op te geven , het bezwaar tegens het buiten noodzake aanhoudend verwisfelen van Guarnifoenen om de twee of driejaren, totruine en'bederf van de Militie van den Staat. Tegens alle het welke wy

ho-