Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 223 )

zing der Raaden in de Vroedfchap dezer Stad, waar omtrend gelyk bekend is, niets is bepaald by het Reglement van 1674. als ook de form van -het benoemen van Burgermeesteren en Scheepenen, nominatim worden uitgezonderd, van alle die poinften, alleen betrekking hebbende tot de beftelling van Staats en Stads Regeering, welke volgens het zelve rapport, by de Commisfie van Hun Ed. Mogende dienen te worden overwoogen, vermits dit een en ander my toefchynd mede tot het Stads byzonder beftier te behooren, en in zo ver kan ik derhal ven niet geheel toegeeven aan de gedagten van meergenoemde tien Heeren Gecommitteerden , wanneer dezelve nopens V derde vraagftuk van den Heer van den Boogaard van gevoelen zyn, dat alle de poincten, vervat by 't Reglement van 1674. ook zoo verre die V beftek van de Stad Utrecht in'/ particulier raaken, tot meergemelde Staats Commisfie behooren , hebben wy toch nog zo onlangs ten klaarden getoond , dat de vervulling der binnen tyds vaceerende Raadsplaatfen een aloud regt is der Burgery, het welk, als nooit, ook ■niet by V Reglement van 1674. aan den tydelyken Heer Stadhouder zynde afgeftaan , door de Vroedfchap zelve, als reprefenteerende het lichaam der Burgeren, kan en mag worden uitgeoefend; niets is , mynes oordeels, natuurlyker en noodzaakelyker, dan dat door U Ed. Groot Achtb. nitdrukkelyk worde geflipuleerd, dat dit poinft word geoordeeld geene de minste betrekking te hebben tot hetzelve Reglement, 'zo min als V jaarlyks en tusfchentyds nomineeren van Burgermeesteren en Scheepenen , aangezien de wyze van redres in dit opzigt, zo als die by de meeste bezwaaren doorgaans voorkomt eeniglyk door Uw Ed. Gr. Achtb. fchynt te kunnen worden beoordeeld, ik zoude hierom van advies zyn, dat ook deeze twee ftukken dienen te P wor-

Sluiten