Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 335 )

refpectïve Regimenten in zyne effeftive qualiteit, als Collonel , eenigen tyd in 't jaar by hunne Regimenten te moeten verblyven, als waar door zoude komen te ceffeeren de noodzakelykheid, om titulaire Hoofd- Officieren in derzelver plaatze aan te ftellen.

Dat de Vroedfchap wyders omtrent V verleenen van Acten by de Armée als nog van gedachten is, dat zulks by eene provifioneele refolütie behoord geprohibeerd te worden; dan zodanig eene provifioneele refolütie by de Leden van Staat genoomen en gearrefteerd zynde, dat zy zig als dan gaarne wil conformeeren met de confideratien van zyne Doorl. Hoogheid en 't fentiment der Heeren Edelen en Ridderfchap , om de Heeren Gecommitteerden ter Generaliteit te authorifeeren, ten einde ter Vergaderinge van Hun Hoog Mog. te proponeeren 't brengen van een poft op den Staat van Oorlog voor oude, impotente en geblefleerde Officieren , die tot den dienft niet meer bekwaam zynde, nu by de Armée moeten geplaatft worden.

Dat eindelyk met relatie tot 't verkopen van Militaire Charges, en '/ verleenen van preferent len in ''s Lands dienft aan Inboorlingen dezer Republiek, en derzelver etabliffiementcn bóven Vreemdelingen, mitsgaders V verplaatsen der Officieren vit de Hollandfche Guardes en uit andere Regimenten , de Vroedfchap ten eenemaal infteind en zig conformeerd met 't geene op alle die poinften is voorgedragen en beredeneerd by de Refolütie der Heeren Edelen en Ridderfchap bovengemeld.

Waar op gedelibereerd zynde, hebben de Heeren Geëligeerde Raden gemelte refolütie gehouden in advies, en de Y Hee-

Sluiten