is toegevoegd aan je favorieten.

Historisch berigt van alle de gezintheden [...] in ons vaderland [...] waar in kortelyk derzelver leerstukken en kerkelyke plegtigheden worden opgegeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Collegianten en Qjiakers: 333

't ook gewoonelyk t'huis gefteld, niet altyd bidden zy voor of na den eeten. Met een woord, zy bidden dan, als de Geeft (zo zy zeggen) hen daar toe opwekt. Doch nooit bidden zy formulieren , zelfs niet 't Onze Vaderi

f . Ik was onlangs met zeker iemand in gefchil of de Quakers ook Predikanten of Leeraars hebben, doch ik merk uit uw gezegde , dat zulks geen plaats heeft,

L. Het is in zeker opzicht waar, doch geen Predikanten, zo als wy hebben. Er zyn zodanige perfoonen onder'hen, die men Leeraars en Leerarcffen noemt. Het zyn zulke perfoonen, die naar''t oordeel der gemeente eene goede leer hebben, en een goed leven leiden, daar by een goede uitfpraak en prëdikgaven ; wordt dit in iemand gevonden, dan geeft men hun den titel van Predikant of Evangeliedienaar. Dewyl nu ieder de vryheid van fpreken heeft, zo kunnen de toehoorders oordeelen, by wien deze dingen gevondemworden, en zulke merken zy aan als hunne Leeraar, doch draagt geen byzondere kleeding, noch heefr. eene byzondere zitplaats, trekt ook geen bezolding, ten zy hy 't nodig had, en dan in hoedanigheid niet van Leeraar, maar als. een behoeftigen. De toehoorders houden de Leerledenen of gebeden voor geen onfeilbaare uit-

fpra-