Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ V X x

7jv . l\t/i/y>y. dal baozrWvf. Foei wat oog, wat lip : I.élp/k zylge ook, y.vtge boos, IcJyk als .%'axttaa'.

xi-antippe,een Wyf uit den oulen tyd,was zeer berucht om haa.; | ren knorrigen en boozen aart. Haar naam blyft no^ de byrTaatrï-" van alle booze en knorrige Wyven. In de prent, die hier aan

een knorrig Kind voorgehou len wordt, zyn de vaste trekken van I

ec-ne Xantippe, dat is, van een boos en knorrig Wyf verbeeld, t

Geen hartstocht mismaakt's merjfchen.aangezichtaffchuuw'ykcr jj

dan de knorrige misnoegdheid , en vooral, de boosaartige toorn; jj

en 't is vooral de Vrouw, die zich voor de aanwenning van ee- I

inen knorrigen en toornigen aart moet wagten. Oji zeer ge wig. I

tige redenen befchonk de al wyze schepper haar by uitnemend. I

beid met een tederer en bevalliger gelaat. Zy moet haar teder j

Kroost op haaren fchoot en aan haar hart opvoeden, 'tlshaarge- <\

laat waarop het zuigend Kindje geduurig daart, dathetheteerfte I

kent, en waarin bet het hoogde belang delt. —. Eene Moeder van I

eenen knorrigen en grimmigen aart is een afgrysiyk ding in de I

Opvoeding. Bezie «ens met nadenkende gezichten van die beklaa- I genswaardige bloedjes, die zulk eene ongelukkige M»eder hebben.

Sluiten