Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

VIL

Zullende voor zoo veel de Coffy, Thee of Chocolade, wélke gelost zynde , aanftonds of in 't generaal eerst opgeflaagen, en vervolgens uit de eene Plaatfe of Stad na een andere, binnen dit Quartierword gebragt, aanbelangt, op dit Billet mede moeten worden gefpecificeerd de naam van den Vervoerder, de quantiteit van de Cony, Thee of Chocolade, mitsgaders de plaats waar na toe, en de perfoon aan wien dezelve vervoert zal worden, welk Billet ter plaatze daar de Cofïy, Thee of Chocolade gedestineerd is, aan den Pachter of Collecteur bevorens die word ontladen0 zal moeten worden vertoond , by poene van vyftig guldens , voor die geene s welke zulks quam na te laaten.

B VIII. Met

Hoe 't Billet moet zyn, als de geloste Coffy, Thee of Chocolade aanftonds , of vervolgens, na elders in 't Quartier . word vervoerd , en op wat poene I voor de nalaatige.

Sluiten