Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOTIFICATIE.

D

e Burgers Ordir.aris Gedeputeerden des Qü JRTIERS van jN TM EG EN doen te weeten:

Datby 's QU ART IERS Refolutie van den 10 Auguftus laatftleden is goedgevonden hun Gedeputeerden te auctor ifeer en, om de Recepisfen van den gefurneerden 50epenn* 20 spoedig mogelyk intewisfelen, en daarvoor uit te geeven gewoone Obligatien ten laften dezes Q U A R TIE R S, het zy in blanco, of op naam, ter keufe van den Houder, tegens den Interest van drie per cent, mits niet minder dan een honderd Guldens bedraagende

A En

Vryheid^ Qelykhei d, Br veder sch apt

Sluiten