Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extra6t uit de Re-

folutien van de Het ren Sraaten van Holland en WeftVrieslandt, in hun Ed. Groot Mog. Vergaderinge genoomen op

Donderdag den 22 Juny 17SÖ

BY refumtie gedelibereert zynde op de Miffive van de Heeren Gecommitteerde Raaien van den 19 Maait laa.ttleeden, en den 30 ter Vergadering W^en, waar by kennis hebben gcgeevcn, dat hg twee tot het doen van eed hadden geprefenteert, ve.ke door Zyn Hoogheid refpecïivelyk tot Cornet en Vaandrig n hun Edele Gr. Mog. Regimenten Guardes te paart en te voet waren aangeüeld, waar van de eerlle nooit bevorens, en de tweede een jaar in een ander Regiment had gediend, tegen de bepaling by een Refnlutie yan hun Goileeie van den 10 AuguÜy 1719 »>l niemand van doen at aan tot Cornet of Vaandrig van gemeld. Regimenten fou demogen worden aangelteld , als die effedwe twee jaaren in die qualiteit onder een ander Regiment foude heb ben gediend, ten waare in een enkel geval om nnguliere reedenen en met eenparigheid mogt worden goedgevonden, voor die reife alleen, van de gemelde Relolutie af te gaan; verfoekende door hun Kdele Groot Mog. te worden geinformeerr, hoedanig fy fig in deefe en loorfgelyke andere gevallen in het vervolg ibuden hebben te gedra^

gCr/// VEEL. I KÖN,NKLIJKE BIBLIOTHEEK j • Als

Verklavt iat niemand tot Ctmet of Vaanrtri-r in bun Ed. Gr. Mogi Regimenten Lyf-\ gardes tl paard en te voet mag warden aangebeld', als d]e effeüif twee jaren in die quali' tsit onder een ander Regimenti JaL bebbtn gediend,

.131 Na 36

Sluiten