Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(«)

Extraófc uit het Regifter

der Refolutien van de Edek Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Weftvriesland, ge noomen op

Den 27 January 1791.

F")E Heeren hun Edele Mogende Commifiariflên tol ■^"^ 'sLands Magazynen hebben voorgedraagen, dal by hun Edele Mogende Refolutie van den 4 No vember 1788, tot de meeile 'sLands dienii was bepaald door de refpeclive Commifen aan de Wagtdoende Militie in de [Steden en Forten binnen deeze Provincie, in de vier en twintig uuren, of over dag en nagt aan iedere Corps de Guarde over de maanden Novem, her, December, January, February, Maart en Oftober vier Kaarfen van tien in het pond; in de maander April en September drie,en in de maanden Mey,Juny; Ju!y en Augultus twee Kaartfen tot tien per pond moe ten jwerdea uirgegeeven; doch dat aan hun Heeren Gonv miflarilTen zeden van tyd tot tyd was voorgekomen dat, vermits by het ontfangen der Kaarfen, wel een< eenige gebrooken of op andere wyze befchadigt worden, de voorfz Commii'en over het geheel genomen (als g?en lekkage werdende geleeden) daar by te kort kwa men, en dus daar in behoorde te worden voorzien.

Waar op gedelibereert zvnde, is conform het advi: van welgemelde Heeren Commiffariiien goedgevondet]

VIII* <DEEL.. A» er

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

Vcrz. Plakkaten

Q. * fi t No, 11

V

De Com-

■ mifen vaa de Mag-izynent weegens de uitdée-ling van KaartTen aan de 1 Guarnizoenenïvoor lekkage eei Kaars op de twee ponden merrder in den uitgaaf hunner Reekenfng te mogen brengen jen laft ■aan den Commis vasder ' Burch re Gouda, als in den text.

Sluiten