Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uopte.

VRTHEID, GELTKHEiBi BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE.

De prövisioneele representanten VAN het VOLK

VAN holland, allen den geenen die tleeze zullen of hooren leezen, Heil eri Broe* derfchap.

Wanneer wij bij onze Publicatie van den 4 deezer, aan alle de Ingezetenen deezer Lande kennis gegeeven hebben van den waaren, doch niet te min beklaaglijken tóeftand van 'sLands Finantien, heefc ieder zich kunnen overtuigen dat het volftrekc noodzakelijk is dat er middelen in het werk gefteld worden om dezelve te herftellen, ten einde het Land uit den nood, waar in het zich bevind, te kunnen redden„ en het met kracht te verdedigen tegen den gedreigden aanval van een Volk, dat voorheen de Vriend der Nederlanderen in fchijn , aan dezelven reeds toen veele onheilen heefc toegebragt, en nu, als «en openbaaren Vijand, de nodige fchikkingen beraamt om ze met geweld aan te tasten, en, ware het mogelijk, geheel ce vernielen*

A Daar

Sluiten