Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 13.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, bij welke, otzder zekere bepaalingen, aan de visschers vrijheidgegeeven wordt, om ter Vischvangst in de Noordzee, uittevaaren. Gearrefteerd den ao. Februari] 1795. Het eerfte Jaar der Bataaffche Vrijheid.

provisioneels representanten van

het volk van holland, met aandoening vernomen hebbende, dat, door het ftilftaan van de Visfcherijen op de Noordzee, veelen der goede Ingezetenen, welke hun beftaan en kostwinning alleen door de Vischvangst vinden moeten , voor het tegenwoordige geheel en al van derzelver Beroep ontzet zijn, en indien daar in niet fpoedig voorzien wierde, eerlang tot armoede zouden moeten vervallen. En daar bij in ernftige overweeging genomen hebbende, dat door eene vrijheid van Vischvangst, niet flechts aan het verlangen onzer goede Ingezetenen in het algemeen voldaan; maar in het bijzonder dat aan zulken onzer Medeburgeren , welke uit hoofde van Godsdienftige begbfelen en pligten, niet dan bezwaarlijk Visch ontbeeren kunnen , geen gering gerief toegebra^t zoude kunnen worden.

Hebben wij al aanftonds met de alhier aanwezig zijnde Reprsefentanten van het Franfche Volk, en den Franfchen Generaalen Chef Pichegru, tot wegneemmg van alle beletzelen, welke tot hier toe daaromtrend

plaats

m 53

Sluiten