Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 17*

V R IJ H E I D, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLIC AT IE, behelzend* een fiirrjmier verflag van den toeftand van 's lands finantieNi Gearrefteerd den 4. Maart 1795. Bet eerfïe Jaar der Bataafjcke Vrijheid.

D.

provisioneels re p r M s e n t an ten van

het volk van iiolland, Allen den geenen, die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap; doen te weeten: Dat zij overtuigd zijnde, dat het uit de bij hen zoo plechtig erkende rech-< ten van den Mensch cn den Burger, notoir voortvloeit, dat het Volk recht heeft, om van zijne_Repr:efentanten opening te éisfehen van den ftaat van 's Lands Finantien, mitsgaders reekeufchap van het gebruik, het peen zij van de Penningen, door hun opgebragt, hebben gemaakt; dan ook van het eerde oogenblik af, waarin door hun de Regeering in den naam en op den last des vrijen Volks van Holland, aanvaard is, zich verpligt geoordeeld hebben, om het daar toe noodig onderzoek bij de hand te neemen.

Dat ten gevolgen van dien door het Committé van Finantie daar toe benoemd, ter deezer Vergadering een fummier verflag is gedaan van den toeftand van 'sLands Finantien, hoofdzaaklijk daarop nederkomende.

Dat federd den jaare 1787 tot het tiidftip toe, dat de Franfche Wapenen, door het zichtbaar beftel der Godlijke Voorzienigheid begunftigd, het Volk jan

q. \ 71 No> 58.. I

Sluiten