Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 16.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE tegen oproerige beweegingen <?# contra-revolutionaire bedoelingen. Gearrefieerd deti 4. Maart 1795. Het eerfte Jaar der Bataaffche Vrij' hcid.

JLJz provisioneele representanten vant

het volk van holland, aan allen die decze leezen , of hooren leezen, Heil en Broederfchap:

Alzoo wij ons van het eerde oogenblik af, dac het beftuur van zaaken ons is toebctrouwd geworden, beijverd hebben, om de onvervreemdbaare Rechten van den Mensch en van den Burger, op de plechtigfte •wijze aftekondigen; alle onze verrichtingen daar toe hebben doen ftrekken, om aan ieder het Uil en ongelloord genot van die rechten te doen geworden; doof de zagtheid en bedaardheid van alle onze handelingen betoond hebben, dat niets ons meer ter harte gaat, dan de volkomen eensgezindheid, in ons zoo lang doorj tweedragt gefólterd Vaderl.ndy te herftellen; alle harten te vereenigen, en dezelve, met aflaating van alle haat en partijdigheid, alleen op het algemeen welzijn te vestigen: hebben wij niet, dan met leedwezen en

ver-

171 60

Sluiten