Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

Augustus deêze» Jaars is geftatüeerd, ën alzoo in goéd? gangbare, goude en zilvere munt, die gewoon is op 'sLands Comptoiren ontvangen te worden, de Zeeuwfche RyksdaalderS teegen 52. Jluivers, daar onder begreepen, als meede in ongemunt goud en zilver, tegens de waarde by de Pubiicatien der Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland, m dato 26. Maart 1795. bepaald, en voorts met quitantien, gefproten uic de loten van de vrywillige Negotiatie, by forme van Lotery, gearresteerd den 10. February deezes Jaars, geaugrnenteerd met de daar op verlopene Interesten, gelyk ook met Recepisfen, ingevolge onze Publicatie van dato den 26. Mey des gem. Jaars gecreëerd, insgelyks geaugrrienteerd met de daar op veriopene Interesi'en , en eindelyk, maar alleen voor de heljte, in nieuwe, en voor deeze heffing uitgegeverie Billenen voor de Beleenbank, doch echter met dien vefftsnde, dat de voorfz. Fournisfementert zonc-.er eeritge korting, en alzoo ten volle, zullen moeten gefchieden.

Dat aan de géenen, die binnen den voorfz. bepaalden tyd als noch hunne verfchnldigde of agterftallige fournisfementen zullen ^Presteeren, (zonder onderfcheid , of het is een Fournisfement Wegens inkomften, dan wel van Bezittingen en •Eigendommen) tegens de te doens Fournisfementen, behalven de benodigde Qtiitantien , en Duplicaat.Quuanüén, zullen worden afgegeeven al zulke recepisfen, als by het 35. Articul der meergemelde Publicatie van den 10. Augustus deezes jaars is bepaald, zullende de Intresten van het gefourneerde, ten opzichte van de betalingen, die gedaan worden vóór den 1. Fe. braary aanflaande, ingaan met den 15. December 1796., doch van die, welken op, en na den I. February gefchieden, met den zeiven 1. February.

Dat de tyd van veertien dagen, binnen welken , ingevolge het 38 Articul der Publicatie van den 10. Augustus deezet jaars, een ieder onzer Medeburgeren, na het afloópen van den darr by geprefigeerden laa.ften Termyn deezer Geldhefïïng de Duplicaat Quitantie, of Quitantien , die hy voor zyn g«dran Fournisfement, of Fournisfementeu ontvangt , voor zoo verre de ronde fom be.rcft, uitgedrukt in de clasufieaiie, waar onder hy zich heeft aangegeeven, in e«n met zyn eigen

Ca-

Sluiten