Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 8 ]

Ondergefchreeven onder anderen in de daar in voorkomende Letters y o n s r ten duidelykfte befpeurd wordt, fpeciaal ook omtrent de n , van het woord ontfaNgen.

4U. D$t voorts de gedrukte echte Recepisfen over het geheel genomen , omtrent een Letter breeder gezet en uitgewerkt zyn, als de nagedrukte Recepisfen, in voegen dat wanneer men een nagedrukte, en een echte Recepis zoodanig op eikanderen legt, dat de woorden Schellingen praeciefelyk quadreeren en gelyk zyn ; men aanftonds bevindt, dat de letter P van V woord Ponden in die regel voor aanftaande, in de echte geheel voor uitfpringt , gelyk ook van dit verfchil confteerd ,

by confrontatie als boven van de eerfte regel

ontfangen by my Ondergefchreeven en verder by

iedere volgende regel, en allernotabelst by vergelyking

der regels van de bovenftaande periode beginnende •

van Obligatien tegen twee en een half ten honderd enz. als het welk op zommige van die regels byna eene differentie van twee Letters uitmaakt.

4°. Dat het woord Interest voorkomende in de met Curfive Letteren gedrukte periode hoven aan, in de nagedrukte Recepisfen gefpeld ftaat met twee fylabens Intrest, zonder e tusfehen de laatfte fylabe trest, terwyl ondertubfehen dit zelfde woord Intrest in de echte Recepisfen gefpeld ftaat Interest, met drie fylalens, en dus met de Letter e in de middelfte fylabe.

Eu ten einde zoo veel als in ons vermogen is te voorzien, dat de voorfz. valfche en nagemaakte Recepisfen niet verder in roulance worden gebragt. ZOO IS HET , dat wy vermits het Provintiaal Beftuur thans niet by den anderen vergadert is, by deezen allen en een iegelyk binnen deeze Provintie wel ernftiglyk verbieden, om eenige van dezelven Recepisfen aan, of

van

Sluiten